Privacy Policy

V.V.Clinge hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transprante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. V.V. Clinge houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy.

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere parijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw peroonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als V.V.Clinge zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door V.V.Clinge verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden.

 • Communicatie over activieiten en/of uitnodigingen.

Grondslag voor verwerking van deze persoonsgegevens is:

 • Het overeengekomen lidmaatschap

Voor de bovenstaande doelstellingen kan V.V.Clinge de volgende persoonsgegevens vragen:

 • Achternaam

 • Voorletter(s)

 • Voornaam

 • Roepnaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Nationaliteit

 • Adres

 • Postcode

 • Woonplaats

 • Land

 • (Zakelijk) Telefoonnummer

 • (Zakelijk) Mobiel nummer

 • (Zakelijk) Emailadres

 • Legitimatiebewijsnummer

 • IBAN

 • Naam rekeninghouder

Uw persoonsgegevens worden door V.V.Clinge opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna voor maximaal 7 jaar.

Contact: michaelvandaele@hotmail.com